۲۴۱۲۵
۳۸

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۹۷۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۵۹ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۱ دوست

...

کتاب‌ها

سلام بر ابراهیم
دایره المعارف " کلید دانش "
سه دقیقه در قیامت ...

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

شنا
اسب سواری

هنر

نقاشی