۲۱۳۱۴
۴۱۱

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۲۴ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۵۸۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۰ دوست

...

کتاب‌ها

پدرپرچین وپسرها
کامیون ها
پیامبران و قصه هایشان ۲۶ جلدی

دانش و فناوری

برنامه نویسی
رباتیک

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

شیعه نینجا

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!