۲۸۲۰۴
۴۲

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۹ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۰ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۹۱ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۳ دوست

...

کتاب‌ها

سرگذشت پیامبران
خانه درختی
کاراگاه سیتو
پیامبر و دیوانه
گرشاسب نامه

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

شاعری

ورزش

بسکتبال
پینپنگ

هنر

طراحی
باغبانی