۱۰۶۳۳
۴۵

۳ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۹۱ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۷۰ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۴ دوست

کتاب‌ها

کتاب «آب امانت است»
کتاب «ترس بد است»
کتاب «دود سم دارد»

دانش و فناوری

من به ربات ساختن علاقه دارم

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

من به فوتبال علاقه دارم

هنر

من به نقاشی و کاردستی علاقه دارم