۲۵۶۶۴
۱۳۰۱

۷ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۶ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۲۲ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۱۸ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۰ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۱۲ دوست

...

کتاب‌ها

کتاب الیور تویست
کتاب مایکل وی جلت ۱و۲و۳و۴و۵و۶
کتاب کنت مونت کیریستو
کتاب بیگ نیت جلد ۱و۲و۴و۵و۶و۷
کتاب جولیوس سزار
سری کتاب مایکل وی
کتاب بیگ نیت

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
والیبال

هنر

معرق کاری و نمایش