۳۷۶۶۸
۸۵

۱ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۵ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۱k دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۸۷ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۰ دوست

...

کتاب‌ها

بیشتر در رابطه با موضوعات روانشناسی ، کتابی که اکنون مطالعه می کنم 25 اصل موفقیت است.

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

همه ی رشته های ورزشی رو دوست دارم

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!