۳۴۰۲۹
۲۰۹

۲۲ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳۸ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۲۵۰ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۰۶ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۶ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۲۵ دوست

...

کتاب‌ها

حماسه کاوه
خاک های نرم کوشک
سلام بر ابراهیم 1
لشکر خوبان
داستان راستان
فرزندان ایرانیم
قلعه حیوانات
رابینسون کروزو
بیست سال و سه روز
رسول ترک
ته کلاس_ردیف اخر _صندلی اخر
سحاب رحمت
کاک مجید
سیره عملی اهل بیت_امام زمان
سه دقیقه در قیامت
عباس دست طلا
حجت خدا
روزنامه سقفی همشاگردی
پنج افسانه
اسب جنگی
تام سایر
سیاحت غرب

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

فوتبال
والیبال
هندبال
فوتبال فریزبی

هنر

معرق
هنر هندسی