۹۴۸۹
۱۶۱

۵ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۱ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۴۱۳ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۳ دوست

نتیجه ای یافت نشد.

کتاب‌ها

بی بی رعنا
چیز های باستانی
فسقلی ها
پا کوتاه
نارنجی

دانش و فناوری

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش

ورزشکار نیستم!

هنر

هنر قابل عرضی ندارم!