بخش آموزش

تصاویر منتخب کاربران


توجه به پاکیزگی

توجه به پاکیزگی

دخترمان بعد از صرف ناهار به فکر نظافت مسجد هم هست

درس

درس

درس خواندند در مسجد

دیدار با خادم مسجد

دیدار با خادم مسجد

اول رفتیم به دیدار آقای خادم مسجد