بازی با کلمات


۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ / ۱۲:۲۷:۲۴
۱۳۲۱


کشف بازی کارت کلمات زبان

کلماتی که یاد گرفته بودند را به صورت کارت بازی در آوردیم و از هر کلمه یک حرف آن حذف شده بود دخترانمان خودشان کشف کردند که این بازی چگونه انجام می‌شود.

و به کمک کار گروهی متوجه شدند که کلمات کتابشان است که یک حرف آن حذف شده است و به کمک گروهشان و کتاب توانستند جاهای خالی را با اشتیاق پر کنند.

در حین کار گروهی دخترانمان درخواست تخته و ماژیک داشتند که لغات کامل شده را روی آن بنویسند.

دخترانمان در آخر بازی اعلام کردند که با این بازی کلمات ،بیشتر در ذهنشان ماندگار مي شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.