ماشین های تبدیل شونده


۱۸ دی ۱۴۰۰ / ۱۷:۲۱:۱۸
۵۰۰
۱


ماشین های تبدیل شونده وجود دارد. 

در بعضی کشورها ماشین های تبدیل شونده وجود دارد. 

🚘🚘

از ماشین های تبدیل شونده تعداد کمی وجود دارد . که در  نمایشگاه ها  برای نمایش گذاشته می شود.  

این ماشین ها درحال آزمایش هستند. چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.