هرکدام از خادمین چه وظایفی دارند

شرح وظایف خادمین نماز


۱۱ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۹:۰۱:۱۳
۱۰۶۳


نمازخانه و خادم هایش و وظایف آنها

مسئول صف نماز

شرح وظایف:

 1. بلافاصله پس از ناهار در نمازخانه حاضر شوید.
 2. با کمک بچه ها پارچه های صف نماز را به صورت مرتب و رو به قبله پهن کنید.
  1. فاصله بین هر دو صف  را به اندازه یک سجاده در نظر بگیرید.
 3. با خوشرویی نمازگزاران را به تشکیل صفوف مرتب و به هم پیوسته دعوت کند
 • توجه کنیم که صفها به ترتیب از صف اول و به هم پیوسته، پر شود.
 1. هنگام نماز به صف های نماز برود و نماز خود را همراه با سایر نمازگزاران اقامه کند.
 2. پس از پایان نماز پارچه ها را جمع کند و آنها را مرتب سرجایشان بگذارد.

 

 

 

مسئول بهداشت

شرح وظایف:

 1. بعد از ناهار در نمازخانه حاضر شود
 2. محیط نماز خانه را به لحاظ بهداشت شایسته ی برگزاری نماز کنند
  1. بچه ها را با خوشرویی دعوت کند که سفره ها و وسایل ناهار را جمع  کند.
  2. وسایل لازم را از مهماندار تحویل بگیرد و فضای نماز خانه را معطر کند.
  3. در صورت نیاز از مهماندار جارو دستی را بگیرد .
 3. هنگام نماز به صف های نماز برود و نماز خانه را همراه سایرین اقامه کند.
 4. پس از پایان نماز، وسایل را به مهماندار تحویل دهد.

 

انتظامات

شرح وظایف:

 1. هنگام اذان با خوشرویی جهت برقراری فضایی آرام در نمازخانه:
  1. افراد حاضر در حیاط را به نمازخانه دعوت کند.
  2. افراد حاضر در راهروی همکف و پیلوت را به نمازخانه دعوت کند.
 2. در کنار درب ورودی نمازخانه مستقر شود و با خوشامدگویی از نمازگزاران استقبال کند.
 3. در حین برگزاری نماز، شرایط را برای آرامش فضای نمازخانه فراهم کند.
  1. نمازگزارانی که دیرتر به نمازخانه رسیدند را به صفهای انتهایی نماز هدایت کند، تا نظم نمازخانه حفظ شود.
 4. پس از پایان نماز با خوشرویی نمازگزاران را بدرقه کند.
 5. پس از پایان اقامه نماز نمازگزاران، نماز خودش را اقامه کند.

 

سرگروه نماز

شرح وظایف:

 1. حضور در نمازخانه ، در زنگهای تفریح اول
  1. کارتهای خادمین هفته جاری را تایید کند.
   1. اگر خادمین امضا "همیار نماز" را نداشتند، همیار نماز را معرفی کنند و او را راهنمایی کند.
  2. اسامی داوطلبین خادمی را در لیست خادمین نماز وارد کند.

 

 1. هماهنگی های نماز هر روز ، قبل از نماز
  1. بررسی دریافت امضا مهارت خادمین نماز توسط "همیار نماز"
  2. مرور شرح وظایف هریک از خادمین با آنها
  3. اگر یکی از خادمین به مسئولیت خود مسلط نبود و یا غایب بود با خانم شیخیان پور و یا مربی مسئول نماز که در لیست  خادمین نماز مشخص شده است، هماهنگ کنید.
  4. ساعت دقیق برگزاری نماز را از خانم شیخیانپور بپرسد.

 

 1. هماهنگی های ساعت نماز
  1. از اقامه اذان در طبقات اول و دوم اطمینان حاصل کند.
  2. از بهداشت نماز خانه و نظم صف ها اطمینان حاصل کند.
  3. هنگام نماز در نمازخانه حاضر شود و نماز خود را همراه با سایر نمازگزاران اقامه کند.
  4. پس از اتمام نماز کارت های خادمین آن روز را جمع آوری کند و طبق لیست خادمین نماز  به خادمین فردا تحویل  دهد.

 

تعقیبات

شرح وظایف:

 1. مهارت قرائت تعقیبات خود را با "همیار نماز" بررسی کرده و امضا دریافت کند.
 2. قبل از اینکه نوبت مسئولیت شما برسد در یکی از زنگهای تفریح اول به "سرگروه  نماز" در نمازخانه مراجعه کرده و هماهنگی لازم را با سرگروه انجام دهد.
 3. موقع نماز در نمازخانه حاضر شود و "نماز ظهر و عصر" خود را همراه سایر نمازگزاران  اقامه کند.
 4. بعد از نماز عصر در جایگاه مکبری حاضر شود و تعقیبات را بخواند.

 

موذن دبستان یک

شرح وظایف:

 1. مهارت اذان گویی خود را با "همیار نماز"  بررسی کرده و امضا دریافت کند.
 2. قبل از اینکه نوبت مسئولیت شما برسد در یکی از زنگهای تفریح اول به "سرگروه  نماز" در نمازخانه مراجعه کرده و هماهنگی لازم را با سرگروه انجام دهد.
 3. زمان دقیق اذان را از "سرگروه نماز" سوال کند.
 4. هنگام اذان ظهر در طبقه دبستان یک حاضر شده و مکانی برای اذان گفتن انتخاب کند.

[جایی که صدای اذان او به راحتی به گوش دانش آموزان برسد.]

 1. با صدایی بلند و به طور شمرده اذان بگوید.
 2. پس از پایان مسئولیتش به نمازخانه رفته و "نماز ظهر و عصر" خود را همراه سایر نمازگزاران  اقامه کند.

 

موذن دبستان دو

شرح وظایف:

 1. مهارت "اذان گویی" خود را با "همیار نماز"  بررسی کرده و امضا دریافت کند.
 2. قبل از اینکه نوبت مسئولیت شما برسد در یکی از زنگهای تفریح اول به "سرگروه  نماز" در نمازخانه مراجعه کرده و هماهنگی لازم را با سرگروه انجام دهد.
 3. زمان دقیق اذان را از "سرگروه نماز" سوال کند.
 4. هنگام اذان ظهر در طبقه دبستان دو حاضر شده و مکانی برای اذان گفتن انتخاب کند.

[جایی که صدای اذان او به راحتی به گوش دانش آموزان برسد.]

 1. با صدایی بلند و به طور شمرده اذان بگوید.
 2. پس از پایان مسئولیتش به نمازخانه رفته و "نماز ظهر و عصر" خود را همراه سایر نمازگزاران  اقامه کند.

 

مکبر نماز ظهر

شرح وظایف:

 1. مهارت "اقامه گویی و قرائت نماز" خود را با " همیار نماز" بررسی کند و امضا دریافت کند.
 2. قبل از اینکه نوبت مسئولیت شما برسد در یکی از زنگهای تفریح اول به "سرگروه  نماز" در نمازخانه مراجعه کرده و هماهنگی لازم را با سرگروه انجام دهد.
 3. هنگام نماز به موقع در جایگاه مکبری نمازخانه حاضر شود، اقامه بگوید و نماز ظهر را با دقت و شمرده بخواند.
 4. پس از پایان مسئولیتش به صف نماز برود و "نماز عصر" خود را همراه سایر نمازگزاران  اقامه کند.

 

مکبر نماز عصر

شرح وظایف:

 1. مهارت "اقامه گویی و قرائت نماز" خود را با "همیار نماز" بررسی کند و امضا دریافت کند.
 2. قبل از اینکه نوبت مسئولیت شما برسد در یکی از زنگهای تفریح اول به "سرگروه  نماز" در نمازخانه مراجعه کرده و هماهنگی لازم را با سرگروه انجام دهد.
 3. هنگام نماز به موقع در نمازخانه حاضر شود و "نماز ظهر" خود را همراه سایر نمازگزاران  اقامه کند.
 4. هنگام "نماز عصر"  در جایگاه مکبری حاضر شود و "نماز عصر" را با دقت و شمرده بخواند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.