۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۰۱:۴۷
۰
۴

بچه ها قرار است دانشگاه علم وصنعت ماهوارهای به نام را ظفر را به صنایع دفاع بدهد تا آن را به فضا بفرستد.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.